loading page

Supporting Information for "Leech-Inspired Shape-Encodable Liquid Metal Robots for Reconfigurable Circuit Welding and Transient Electronics
  • +6
  • Ben Wang,
  • Baofeng Zhang,
  • Yongzhu Tan,
  • Fengtong Ji,
  • Guanghui Lv,
  • Chengfeng Pan,
  • Stephan Handschuh‐Wang,
  • Li Zhang,
  • Xuechang Zhou
Ben Wang
Shenzhen University

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Baofeng Zhang
Shenzhen University
Yongzhu Tan
Shenzhen University
Fengtong Ji
The Chinese University of Hong Kong
Guanghui Lv
Shenzhen University
Chengfeng Pan
The Chinese University of Hong Kong
Stephan Handschuh‐Wang
Shenzhen University
Li Zhang
The Chinese University of Hong Kong
Xuechang Zhou
Shenzhen University
04 Apr 2022Submitted to AISY Supporting Information
04 May 2022Published in AISY Supporting Information