Flow-driven chemistry
Guo-Hua HU
Two antagonistic effects of flow/mixing on reactive polymer blending
Guo-Hua HU, Wei-Yun JI, Tian-Tian LI, et al.